archimedes logoInsmer-logo

ERASMUS+ INSMER („Integreeritud nutika hariduse arendamine robootikas“) projekt on edukalt lõppenud

INSMER (Integreeritud nutika hariduse arendamine robootikas) projekti eesmärgid lähtuvad infoühiskonna kiirest arengutempost ning uue tööstusrevolutsiooni Industry 4.0 rakendamise vajadustest. Kaasaegsed tootmissüsteemid ja tootmistehnoloogiad on väga keerulised, seda eriti suurema lisandväärtusega tootmise puhul. Tööstuses kasvab pidevalt automatiseerituse tase: mehhatroonilised süsteemid ja robotid omandavad aina suuremat osatähtsust kõigis tööstusharudes. Projekti käigus arendati välja integreeritud Tööstus 4.0 vajadustest lähtuvad õppeprogrammid robootika valdkonnas. Eesmärk oli võtta kasutusele ja arendada uusi nutikaid õpetamisvõimalusi, -metoodikaid ja – vahendeid, eesmärgiga teha õppeprotsess interaktiivsemaks ja reaalsele tööstusvajadusele lähedasemaks. Projekti tegevused jagunesid kolme gruppi:

 1. Erineva tasemega robootika õppekavade arendamine (2 õk),
 2. Täiskasvanute täiendkoolitusprogrammide arendamine (15 programmi),
 3. Metoodiliste õppematerjalide loomine (INSMER Casebook).

Projekti meeskonda kuulusid liikmed Eestist, Lätist ja Soomest:

 1. Innovaatiliste Masinaehituslike Tootmissüsteemide Tehnoloogiate Arenduskeskus –IMECC OÜ (EST),
 2. Tallinna Tehnikakõrgkool (EST),
 3. Rigas Tehniska Kolledza (LAT),
 4. Lahti AMK (FIN),
 5. Koneteknologiakeskus Turku (FIN).

Esimese tegevusprotsessi „Robootika õppekavade arendamine“ käigus arendati kolme riigi partnerite koostöös välja kolm erineva tasemega robootika õppekava:

 • Roboti operaator (EKR tase 4) – 120 EAP,
 • Roboti tehnik (EKR tase 5) – 60 EAP,
 • Robotsüsteemide tehnik (EKR tase 6) – 180 EAP.

Projekti eesmärke ületati kuna planeeritud kahe õppekava asemel arendati kolm õppekava, millest ISMER projekti lõppedes on Eestis rakendatud kõik õppekavad (THK 4 ja 5, 2018; TTK 6, 2019). Projekti partneritel on esialgu 2020-2021 aastal rakendada olemasolevatesse õppekavadesse moodulipõhiselt robootika õppeaineid. Arendatud õppekavad ja samuti täiendkoolitusprogrammid läbisid tagasiside analüüsi, milles osales 16 ettevõtet Eestist, 14 ettevõtet Lätist ja 10 ettevõtet Soomest. Kõik õppekavad on saanud ettevõtjatelt ning robootika valdkonna spetsialistidelt positiivse tagasiside. Lisaks läbisid valminud õppekavade moodulid piloteerimise, mille käigus haridusasutused kaasasid kooli tudengeid. Eestis viidi läbi 2 piloteerimiskursust, milles osales kokku 15 tudengit Tallinna Tehnikakõrgkoolist ja Tallinna Tööstushariduskeskusest. Soomes viidi läbi 5 piloteerimiskursust, mis peamiselt teostati ettevõtetes ning osalejaid oli 24 tudengit. Läti partner piloteeris samuti kahte kursust, milles osales kokku 36 tudengit. Lõplikud õppekavad arendati ettevõtjate, spetsialistide ja tudengite tagasiside arvestades.

23

Sele 1 Pilootkursused Eestis ja Lätis

Teise tegevusprotsessi raames keskenduti täiendõppele mille raames arendati välja robootika teemalised täiendõppe programmid, mis samuti eelpool mainitud õppekavadele on ettevõtjate poolt analüüsitud ning saanud heakskiidu. Samuti teise tegevusprotsessi eesmärgi ületati, arendades 15 täiendkoolitusprogrammi asemel välja 17 erineva tasemega robootika täiendkoolitusprogrammi.

4

Sele 2 INSMER Casebook-i esikaas

INSMER projekti viimase tegevusena arendasid kolme riigi partnerid Eestist, Lätist ja Soomest välja õppematerjali, mille eesmärgiks on toetada valminud õppekavasid ning samuti täiskasvanute täiendkoolitusprogrammide õpet. Valminud metoodilised õppematerjalid sisaldavad 11 erinevat teemat robootika valdkonnas ja on mõeldud kasutamiseks erineva erialase ettevalmistusega õppuritele (algtase, kesk-tase, spetsialist). Iga teema koosneb teoreetilisest ettevalmistavatest materjalidest ning järgnevad antud teemaga seotud praktilised harjutused koos näidetega kuidas probleeme lahendada.

INSMER projekt lõppes äärmiselt edukalt! Lisaks ületatud eesmärkidele on suur osakaal projekti praktilisel rakendamisel Eesti haridusasutustes ning lisaks tugevalt tihenenud koostöö projekti partnerite vahel.

 


 

Projekti üheksas koosolek toimus 20.-21. mail 2019. aastal Tallinnas, Eestis – INSMER projekti viimane koosolek

INSMER projekti viimane kohtumine leidis aset 20. mail, IMECC OÜ-s. Projekti viimase kohtumise põhiteemadeks oli kõikide planeeritud tegevuste (õppekavade arendus, täiendkoolitus ja koostatud õppematerjalide) läbivaatamine ning lõplik analüüs. Esimese tegevusprotsessi „Robootika õppekavade arendamine“ käigus arendati kolme riigi partnerite koostöös välja kolm erineva tasemega robootika õppekava:

 • Roboti operaator (EKR tase 4) – 120 EAP,
 • Roboti tehnik (EKR tase 5) – 60 EAP,
 • Robotsüsteemide tehnik (EKR tase 6) – 180 EAP.

Projekti eesmärke ületati kuna planeeritud kahe õppekava asemel arendati kolm õppekava, millest ISMER projekti lõppedes on Eestis rakendatud kõik õppekavad (THK 4 ja 5, 2018; TTK 6, 2019). Projekti partneritel on esialgu 2020-2021 aastal rakendada olemasolevatesse õppekavadesse moodulipõhiselt robootika õppeaineid. Kõik õppekavad on saanud ettevõtjatelt ning robootika valdkonna spetsialistidelt positiivse tagasiside.

Teise tegevusprotsessi raames keskenduti täiendõppele mille raames arendati välja robootika teemalised täiendõppe programmid, mis samuti eelpool mainitud õppekavadele on ettevõtjate poolt analüüsitud ning saanud heakskiidu. Samuti teise tegevusprotsessi eesmärgi ületati, arendades 15 täiendkoolitusprogrammi asemel välja 17 erineva tasemega robootika täiendkoolitusprogrammi.

INSMER projekti viimase tegevusena arendasid kolme riigi partnerid Eestist, Lätist ja Soomest välja õppematerjali, mille eesmärgiks on toetada valminud õppekavasid ning samuti täiskasvanute täiendkoolitusprogrammide õpet.

INSMER projekt lõppes äärmiselt edukalt! Lisaks täidetud eesmärkidele on suur osakaal projekti praktilisel rakendamisel Eesti haridusasutustes ning lisaks tugevalt tihenenud koostöö projekti partnerite vahel.

1

 


 

INSMER projekti tulemusi tutvustati 15. aprillil Tallinna Tööstushariduskeskuses

Projektimeeskond tutvustas INSMER uusi robootika tasemehariduse õppekavasid, täiendkoolitusprogramme ja case-book’i teistele koolidele, tööstusettevõtetele ning riigiasutuste esindajatele. Üritus toimus Tallinna Tööstushariduskeskuse robootikalaboris, kus sai samal ajal jälgida ka noorte mehhatroonikute võistlust.

Projekti võib pidada väga edukaks – uutest ERASMUS+ projekti toel välja töötatud tasemehariduse õppekavadest on robotioperaatori oma juba käivitunud (septembrist 2018. a Tallinna Tööstushariduskeskus, tase IV). Teine kava (robotsüsteemide tehnik, VI tase) rakendub 2019. a sügisest Tallinna Tehnikakõrgkoolis. Samuti on nõudlus olemas robootika täiendkoolitustele – projekti raames töötati välja 15 robootika 1-2 päevast täiendkoolitust.

1

2


Ootame Teid ERASMUS+ INSMER projekti (2016-2019) tulemusi tutvustavale seminarile Tallinna Tööstushariduskeskuses 15. aprillil 2019.a.

MPE-Est


Projekti kaheksas koosolek toimus 8. veebruaril 2019. aastal Lahtis, Soomes

INSMER Lahti kohtumise fookuses oli uute robootika täiendkoolituskavade tagasiside analüüs (kolme riigi tööstuspartnerid andsid õppekavadele tagasisidet) ja uudseid õppematerjale koondava INSMER case-booki mustandi ülevaatamine (tähtaeg mais 2019.a). Samuti tutvuti Lahti Ametikooli uute ruumidega ja laboritega.

3


Projekti seitsmes koosolek toimus 7. septembril 2018. aastal Riias, Lätis

Rahvusvahelise projektikohtumise fookuses oli tööstuse tagasiside analüüs uute INSMER robootika täiendkoolituskavade kohta Soomest Turu piirkonnast ning tagasisideküsitluse ettevalmistamine Eesti ja Läti ettevõtete seas. Aki Piiroinen Soomest Turu KTK-st tutvustas INSMER case-book struktuuri ja metoodikat.

4


Projekti partnerite kuues koosolek toimus 1. juunil 2018. aastal Tallinnas, Eestis

Tallinna kohtumisel oli peamiseks teemaks uudsete robootika täienduskoolituskavade testimine ja tagasisidestamine tööstuse partneriga ning robootika õppematerjalide arendamine ja koondamine INSMER case-book’iks. Samuti vaadati üle kevadel 2018. aastal toimunud roboti operaatori õppekava moodulite piloteerimise tagasiside (fotod, videod ja tagasiside õpilastelt). Piloteerimine viidi läbi Tallinna Tehnikakõrgkoolis, Tallinna Tööstushariduskeskuses ja Riia Tehnikakoolis.

5


INSMER projekti uued robootika õppekavad juba käivitusid Tallinna Tööstushariduskeskuses

 INSMER projekti tegevustesse on mõju suurendamiseks kaasatud lisaks ametlikele partneritele ka Tallinna Tööstushariduskeskus, mis alustas uute robootika õppekavade alusel õpetamist juba septembrist 2018.

Tallinna Tööstushariduskeskus käivitas sügisel kaks täiesti uut eriala – robotioperaator tase 4 esmaõpe ja robotitehniku tase 5. jätkuõpe. Õppijaid on hetkel 60.

image002

“Tänapäeva tööstuses on erinevaid roboteid – nii tööpinki teenindavad robotid, värvirobotid, keevitusrobotid, aga ka mõõterobotid – ning roboteid tuleb ka pidevalt juurde. Hetkel ei ole aga robot veel nii tark, et end ise hooldaks, kalibreeriks ja tööle paneks. Selleks on vaja operaatorit, kes lisaks tehnoloogilistele protsessidele tunneks ka roboteid. Kui inimene on näiteks keevitusroboti operaator, siis peab ta tundma ka keevitustehnoloogiat ja väga heal tasemel ka robootikat”, sõnab Tallinna Tööstushariduskeskuse mehaanika-, elektroonika ja IT valdkondade  juhataja Eduard  Brindfeldt.

“Samuti on välja töötatud kaks kutsestandardit – robotioperaatori 4. tase ja robotitehniku 5. tase. Robotitehniku 5. tase on aste kõrgem – tema häälestab robootikasüsteemi. Kui ettevõttes on näiteks mitu robotit, siis see inimene tegeleb juba nende omavahelise tööga. 5. tase tähendab seda, et tegemist on jätkuõppega ja see omakorda tähendab, et eelnevalt peab olema ka mehhatroonika või robotioperaatori haridus” lisas Brindfeldt.


Projekti partnerite viies koosolek toimus 22.-23.01.2018 Riias, Lätis.

Kohtumisel arutati robootika õppekavade piloteerimise, täiendkoolituste arenduse ja robootika case-book metoodika teemal. Samuti vahetasid INSMER Eesti, Läti ja Soome partnerid kogemusi tööstusettevõtete kaasamise teemal – millised on ettevõtjate vajadused robootika vallas, millised olid õppekavade muudatusettepanekud ja kuidas jätkub INSMER raames koostöö edaspidi.

IMG_1862 IMG_1923

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.-17.nov.2017 toimus Tallinnas Instruteci mess, mille raames toimusid erinevad seminarid. 16.11.2016 tutvustas Jüri Riives Erasmus+ projekti INSMER.

Projekti partnerite neljas koosolek toimus 11.09.2017 Turus, Soomes.

Projekti partnerite kolmas koosolek toimus 05.-06.06.2017 Riias, Lätis.

foto1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekti partnerite teine koosolek toimus 15.02.2017 Lahtis, Soomes.

16.-18.nov.2016 toimus Tallinnas Instruteci mess, mille raames toimus 16.11.2016 ka Erasmus+ projekti INSMER tutvustamine.

Projekti partnerite avakoosolek toimus Tallinnas 26.10.2016.