Väljund O1: Raport “Uued vajadused tööstuses ja vajalikud kompetentsid mehhatroonika valdkonnas” („New needs in the industry and needed competences in the field of mechatronics“)

Uuringu käigus leiti kolme partnerriigi lõikes mitmeid ühiseid mehhatroonika valdkonna kutseõpet puudutavaid kitsaskohti ja arenguvõimalusi, näiteks:
– kõigi kolme partnerriigi demograafilised näitajad osutavad, et noorte pealekasv on vähene;
– kõigi kolme partnerriigi õpetajatel on probleeme noorte õppima motiveerimisega;
– mehhatroonika valdkonna õpe peaks muutuma oluliselt personaalsemaks, et tõsta õppekvaliteeti ja vähendada läbikukkumiste arvu;
– mehhatroonika valdkonna õpe on keeruline ja paljud noored eelistavad alasid, mida on kergem õppida. Seetõttu peaks tegelema rohkem mehhatroonika valdkonna propageerimise ja turundusega;
– mehhatroonika valdkonna õppematerjalid peaksid olema palju praktilisemad, atraktiivsemad ja visuaalsemad (videod, animatsioonid jms). Õppemeetodid peaksid sisaldama ülesandeid ja juhtumeid, mida analüüsida;
– kutseõppes puudub süsteemne ja terviklik nägemus ettevõtetega koostööst, mis aitaks kaasa õppe kvaliteedile ja paremale arusaamale, millised on tööandjate ootused. Ettevõtete ja kutsekoolide koostöö peaks olema paremini korraldatud ja reguleeritud.

 

Väljund O2 Raport, Osa I “Uudsed õpetamismeetodid ja nende kasutamine kaasaegses kutseõppes” (“New training methods and their implementation in modern vocational education”)

Väljund O2 Raport, Osa II “Kokkuvõte ja järeldused”

O2 all uuriti ja analüüsiti uudseid õpetamismeetodeid ja nende kasutamise tõhusust ning koostati vastav materjal (vt raport osa I ja II) Uudsete õpetamismeetodite rakendamise eesmärgiks on teha keerulised õppeained õpilastele lihtsamini ja kiiremini arusaadavaks. Analüüsiti erinevaid didaktilisi meetodeid ning nende juurutamist õppeprotsessi.

 

Väljund O3 Raport “Lecture materials using new teaching methodologies and pilot lectures”

O3 iga projektis osalev kool töötas välja ühe loengu materjalid ja viis läbi vähemalt ühe pilootloengu kasutades mõnda uudset õpetamismeetodit.

 

Väljund O5 Raport “Cooperation between networks, action plan”

O5 analüüsiti, kuidas realiseerida tõhusalt ja jätkusuutlikult varasemates väljundites kirjeldatud tegevusi koostöövõrgustikus, kuidas saavutada paremaid tulemusi vähemate ressurssidega ja kuidas võrgustikku laiendada.

 

Väljund O6

Projekti sujuvaks realiseerimiseks ja tulemuste levitamiseks koostati projekti kodulehekülg (O6). Projekti partnerite vahel infovahetuseks ja dokumentide jagamiseks, sh dokumentidega töötamiseks juurutati vastav keskkond. Lisaks loodi salajane Facebooki grupp info jagamiseks projekti partnerite vahel.

 

Väljund O7 raport “Projekt NEDIA levitamise plaan” (“Project NEDIA dissemination plan”)

Projekti tulemuste süstematiseeritud levitamiseks koostati projekti tulemuste levitamise plaan (O7).