Digitaliseerimise peamine eesmärk on parandada ettevõtte tulemuslikkuse näitajaid (toote omahind, toote kvaliteet, toote turule toomise aeg, tellimuse täitmise täpsus)  ja suuta kiirelt kaasas käia turusituatsioonide muutustega.

Digitaliseerimise kontseptsioon on eesmärgipärane teekaart, et saada ülevaade, millisel määral ja mis otstarbel peaksid ettevõtted oma väärtusahela keskseid protsesse automatiseerima ja digitaliseerima, millises ulatuses ja milliste lahendustega.

Digianalüüsi mudel lähtub ettevõtte digitaliseerimise, automatiseerimise ja paindlikkuse taseme aspektidest ja toob välja olemasoleva ning soovitava digitaliseerimise taseme, et kindlustada ettevõtte toimivus ja parandada tulemuslikkust.


DIGIOLEMUS (DIGITASE ETTEVÕTTES)

Digitaliseerimise vahendite ja tehnikate kasutamise tase erinevate ettevõtte protsesside digitaliseerimisel väärtusahela ulatuses.

DIGIVAJADUS

Digivajaduse eesmärgiks on hinnata olemasoleva digitaliseerimise taseme vastavust ettevõtte vajadustega. Digiolemuse ja digivajaduse korrelatsioon ning vastavuse täiuslikkus loob eeldused tulemuslikkuse saavutamiseks ettevõttes.

DIGIMUUTUS

Digimuutus kajastab toimunud muutusi ettevõtte ajateljel (kvartali, poolaasta või aasta lõikes).


PROTSESSI LÄBIVIIMINE

Digianalüüsi teostajal tuleb hinnata olukorda kümnes teemavaldkonnas, mis iseloomustavad ettevõtte digitaliseerituse taset vertikaalse integratsiooni (ettevõtte juhtimise ja tellimuse täitmisega terviklikult seotud tegevused) ja horisontaalse integratsiooni (tootmise juhtimise ja tootmisprotsesside korraldamisega seonduvad tegevused) ulatuses. Vastus tuleb anda iga teemagrupi puhul erinevatele variantidele (1-5) vastava hinnangu esitamise kaudu.

Digianalüüsi läbiviimise ajal on võimalik teemade vahel liikuda ning juba antud vastuseid muuta. Auditi täitmine ei ole ajaliselt piiratud, vajadusel saab täitmise pooleli jätta ja selle juurde endale sobival ajal tagasi tulla. Kui vastatud on kõigile teemavaldkondadele, ilmub viimasele lehele märge „Salvesta vastused ja märgi vastamine lõpetatuks“. Pärast sellele märkele vajutamist ei saa enam vastustes muudatusi teha ning koostatakse lõplik raport.

Tulemus on varustatud paljude selgitavate tekstidega, mis on kasulikud edasiste arendusotsuste tegemisel. Analüüsi läbiviimine ise on samuti õpetlik, kuna käsitleb erinevaid digitaliseerimise, automatiseerimise ja paindlikkuse aspekte ja nende olemust ning võimaldab mõtiskleda nende vajaduse ja otstarbekuse üle ettevõttes. 

Parima tulemuse saavutamiseks soovitame digianalüüsi läbi viia ettevõtte juhil koos juhtkonnaga (näiteks arendusjuht, tootmisjuht, finantsjuht).

Ettevõtte andmeid käsitletakse konfidentsiaalsetena ning neid kasutatakse ainult ettevõtte raporti koostamisel ning maakonna koondanalüüside tegemisel. Ettevõtte nime ei avalikustata ilma eelneva kokkuleppeta.

Tootel on kolm etappi, millel erinevad eesmärgid ja olemus

Toote teostusetapid

Etapi nr Etapi olemus ja eesmärgid Etapi olemus ja eesmärgid
1 Digianalüüsi teostus täielikult veebipõhiselt. Ajakulu lühike (ca 30 min). Tulemus annab ettevõttele ülevaate olemasolevat olukorrast ja tegelikest vajadustest. Analüüsi abil on võimalik avastada probleemsemad kohad ja saada ka koheselt teatavaid selgitusi olukorrast.       50  
2 Veebipõhisele analüüsile järgneb teenuse pakkuja poolne täiendav selgitus ja nägemus olukorrast ettevõttes. Lisatakse teenuse pakkuja poolne raport arendusvajadustest, nende otstarbekusest ja oodatavatest tulemustest Ajakulu: ca 30 min ettevõttes digianalüüsi teostamiseks, millele lisandub maks viie tööpäeva jooksul saadetav raport (veevipõhine)       300
3 Veebipõhistele analüüsidele (Digianalüüs, Tulemuslikkuse analüüs) järgneb äriprotsesside kaardistamine ettevõttes, arenduste teekaarti koostamine, parendustegevuste mõju tutvustamine ning esmasele lahendusele tehnilise ülesande koostamine. Riskianalüüs. Tasuvusanalüüs.     Sõltub ettevõtte suurusest, tegevusvaldkonnast ja toimivuse ulatusest


Lahenduse väljatöötamise aluseks on rahvusvahelised standardid:

ANSI / ISA 95.00.xx

ISO / IEC 62264 – xx