TOOTMISANDMETE HALDUS ETTEVÕTTES – tootmise  planeerimise arendusmaraton (hackatron)

Andmed, informatsioon ja otsustused omavad ülisuurt osa eduka töövoo kujundamisel, kavandatud tulemuslikkuse saavutamisel ning lõppkokkuvõttes ettevõtte edukusel tervikuna. Millised on olulised infotekke kohad ja andmevood nende vahel, kuidas jõuda akumuleeritud andmetest tarkade otsusteni – on vastamist väärt küsimused. Lahtiselgitamist vajavad eelkõige erinevate planeerimissüsteemide kasutamisotstarbekus ja ERP lahenduste juurutamisprotsess ettevõttes ning kas nn „lähtetingimused“ on täidetud.

Sellele sissejuhatavale osale järgneb töö meeskondades, eesmärgiga luua alglahendus oma ettevõtte tootmisandmete haldamiseks, vajaliku info jagamiseks töökohtadel, ülevaate saamiseks protsesside kulgemisest ning tarkade otsuste langetamiseks.

Kui on selge, et muutused on paratamatud ja vajame rohkem selgust ning korda, siis arutame üheskoos, kuidas eesmärke saavutada.

Arendusmaratoni programm

Päev 1

1. Probleemide tutvustamine, meeskondade loomine ja planeerimise teoreetilised alused.

2. Ettevõtte protsesside kaardistamine.

3. Iga protsessi sammu juures pannakse paika andmekandjad, persoonid, dokumendid.

Esimese päeva tulemus on digitaalne mudel ettevõtte andmete liikumisest ja planeerimise jaoks vajalikest otsustest. Peale esimest päeva toimub IT-spetsialisti külastus ettevõttes. Kohtumine lepitakse kokku esimese päeva jooksul.

Päev 2

1. Luuakse planeerimise lahenduse lihtsam interface. Ühtlasi pannakse paika tootmise planeerimise jaoks kõige olulisem ning minimaalsem

2. Lahendust proovitakse reaalsete andmete põhjal.

3. Hinnatakse lahenduse edasiseks arenduseks ja juurutamiseks vajalikku töömahtu ja võimalusel lepitakse kokku edasine plaan.

4. Vaadatakse üle ühiselt kõik probleemid ja lahendused ning autasustatakse parimat lahendust.

Arendusseminari tulemus on planeerimise probleemi lahendav tarkvara prototüüp, mida saab ettevõttes võimalusel kohe kasutada või vähemalt mille põhjal saab ettevõtte lahendust edasi arendada.

Arendusmaratonil osalemise tasu on 800 eurot ettevõtte kohta. Oodatud on  2-3 inimest iga ettevõtte poolt. Arendusmaratoni pealäbiviija on Spreadcell OÜ (www.spreadcell.com)